Nowoczesne Zarządzanie Projektami Przemysłowymi

Industrial Project Management to przemyślana i praktyczna metodyka dalece ukierunkowana na realia przemysłowe. 5 faz zarządzania projektami przemysłowymi, 22 obszary dobrych praktyk. To metodyka bazująca na doświadczeniu, przemyślanych narzędziach i dobrych praktykach.

IPM to zintegrowana metodologia o klarownej filozofii:

„Dostarczenie wiedzy i praktyk dla skutecznej realizacji projektów. Szybko, przejrzyście, praktycznie!”

Zakres dziedzinowy (typów/zakresów projektów) dla poszczególnych modułów i warsztatów praktycznych jest ustalany z Klientem i realizowany na przykładach branżowych, wpisujących się w organizację Klienta. W zależności od potrzeb Klienta szkolenia i warsztaty obejmują wybrane lub wszystkie dziedziny kierunkowe IPM.

IMP jest dedytowany szczególnie do projektów obejmujących:

 • budowę i rozbudowę zakładów przemysłowych,
 • relokacje linii produkcyjnych,
 • zarządzanie złożonymi projektami remontowymi.

OSIĄGNIJ KLUCZOWE CELE PROJEKTU I POPRAW EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI
PRZY UŻYCIU PRAKTYCZNYCH STANDARDÓW I NARZĘDZI IPM!

I. Zarządzanie portfolio inicjatyw projektowych

usystematyzuj sposób zgłaszania i analizy inicjatyw projektów przemysłowych, uruchom właściwe projekty i przydziel optymalnie budżety ukierunkowane na korzyści biznesowe i zarządzanie ryzykiem organizacji

II. Przygotowanie projektu

przejrzyste kroki określenia celów, odpowiedzialności organizacyjne i finansowe, interesariuszy i organizacji zespołu projektowego, podejścia do planowania  oraz komunikacji w projekcie

III. Definicja produktów i wykonania

zaprojektuj najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy, rozpoznaj i sprawdź oferentów, wybierz i zorganizuj wykonawców, zarządź ryzykiem projektu

IV. Realizacja

skorzystaj z najlepszych praktyk nadzoru realizacji projektu, usystematyzuj odbiory i rozruchy przynosząc organizacji więcej korzyści i jednocześnie redukując ryzyko, oceń dostawców oraz  monitoruj postępy projektu

V. Zamknięcie projektu

przekaż produkty projektu do wykorzystania, ulepsz procesy zarządzania projektowego, rozlicz i podsumuj projekt zgodnie z najlepszymi standardami

Kluczowe korzyści płynące z wdrożenia IPM

  • efektywne i ujednolicone podejście do zarządzania projektami
  • znacząca poprawa jakości prowadzenia projektów
  • zmniejszenie ryzyka niepowodzeń w projektach
  • wdrożone najlepsze i najbardziej intuicyjne narzędzia IT do zarządzania projektami
  • skrócony wielokrotnie czas rozwoju dobrych praktyk dla projektów przemysłowych i projektów doskonalenia – dziesiątki praktycznych rozwiązań gotowych do wdrożenia i stosowania
  • dobór metod i optymalnej częstotliwości inspekcji projektów

Dlaczego PRIMEBERG? – Doświadczenie…

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dostarczaniu usług związanych z zarządzaniem zastępczym (Interim Management) w obszarze operacyjnym i projektowym. 

Dlaczego PRIMEBERG? – Praktyczne podejście…

W zakresie zarządzania projektami bazujemy na najbardziej znanych standardach i terminologii, ale upraktyczniamy je do bezproblemowego zastosowania.

Nasi konsultanci to praktycy z doświadczeniem międzynarodowym w dużych korporacjach, ich praktyka to gwarancja najbardziej efektywnego podejścia.

Mamy doświadczenie w doborze, dostosowaniu i wykorzystaniu metodologii projektowych.

Dlaczego PRIMEBERG? – Narzędzia…

Wykorzystujemy na co dzień najbardziej intuicyjne i najnowocześniejsze systemy IT dla zarządzania projektami.

Audyt projektów/zarządzania projektami przemysłowymi

Oferujemy realizację audytów projektów oraz całego systemu zarządzania projektami przemysłowymi.

Usługa realizowana jest przez ekspertów w tej dziedzinie, a produktem z tej usługi jest raport zawierający:

 • obiektywną ocenę aktualnego stanu zarządzania i standardów stosowanych w tym obszarze
 • Identyfikację i uwypuklenie zaobserwowanych dobrych praktyk
 • rekomendacje ukierunkowane na doskonalenie zarządzania projektami przemysłowymi, dostosowane indywidulanie do organizacji Klienta
 • wstępny plan wdrożenia rekomendacji w postaci portfolio projektów
 • propozycję wsparcia we wdrożeniu rekomendacji w życie.

Wdrożenie praktyk IPM – Projekty pilotażowe

Jesteśmy praktykami. Wdrażamy IPM realizując projekt z Klientem.

W ramach projektów pilotażowych oferujemy standaryzację podejścia projektowego w całej organizacji Klienta lub w obszarze pilotażowym – wdrożenie praktyk IPM. Praktyki zgromadzone przez Konsultantów PRIMEBERG  skoncentrowane są na wymiernych efektach dla organizacji, uzyskiwanych w każdej z faz IPM.

 1. ZARZĄDZANIE PORTFOLIO INICJATYW PROJEKTOWYCH => kiedy i dlaczego inicjatywa staję się projektem?
 2. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU => co projekt ma dostarczyć dla mojej organizacji?
 3. DEFINICJA PRODUKTÓW I WYKONANIA => jak zapewnić jakość projektu – czy dostawcy wiedzą co dostarczyć i na jakich warunkach?
 4. REALIZACJA => jak będziemy zarządzać zasobami własnymi i zewnętrznymi?
 5. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU => czy osiągnęliśmy cele projektu i jak będziemy poprawiać efektywność przyszłych projektów?

Proces wdrożenia jest każdorazowo dostosowany do celów i uwarunkowań Klienta. Standardowe kroki wdrożenia IPM obejmują:

• Powołanie zespołu projektowego ds. implementacji IPM
• Audyt / analiza obecnych procesów zarządzania projektami przemysłowymi – wnioski i rekomendacje
• Dostosowanie metodyki – szkolenie i warsztaty dla zespołu projektowego
• Opracowanie zasad prowadzenia projektów przemysłowych, standardów i narzędzi oraz wybór i wdrożenie narzędzi IT
• Projekty pilotażowe wspierane przez konsultantów PRIMEBERG
• Korekty metodyki i standardów, szkolenia wewnętrzne kolejnych specjalistów.

Narzędzia, procedury i instrukcje…

W ramach realizacji wdrożeń standaryzujemy:

 • narzędzia wykorzystywane w planowaniu i realizacji projektów przemysłowych
 • procesy zarządzania projektami
 • instrukcje i procedury oraz dokumentację zintegrowanego systemu zarządzania dot. projektów przemysłowych

Procedury zarządzania projektami przemysłowymi

Procedury standaryzują i ułatwiają pracę zespołów projektowych. Dobrze przygotowane podnoszą jakość pracy w projektach i zmniejszają ryzyko ich niepowodzeń. Często jednak spotykamy się z sytuacjami, w których procedury są zbyt rozbudowane i/lub niezrozumiałe, utrudniają pracę i marnotrawią czas zespołu projektowego.

Bazując na praktycznym doświadczeniu Konsultantów PRIMEBERG proponujemy naszym Klientom:

 1. Przegląd i ocenę aktualnie istniejących procedur pod kątem ich użyteczności
 2. Eliminację „martwych” dokumentów oraz dostosowanie aktualnych procedur do poziomu akceptowalnego dla organizacji Klienta
 3. Opracowanie brakującego zestawu praktycznych wytycznych i narzędzi zwiększających efektywność zarządzania projektami przemysłowymi
 4. Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w celu wyjaśnienia prawidłowego oraz efektywnego stosowania procedur i narzędzi związanych z zarządzaniem projektami wewnątrz organizacji

Szkolenia IPM

Praktyczne szkolenia dot. zarządzania projektami przemysłowymi…

Nowoczesna organizacja rozwija się dynamicznie… a rozwój to projekty. Proponujemy szkolenia otwarte i dedykowane, które w sposób przekrojowy przygotowują do realizacji projektów przemysłowych:

 • Budowy i rozbudowy zakładów przemysłowych
 • Informatyzacji i automatyzacji przemysłu
 • Dostosowywania fabryk i innych obiektów przemysłowych do wymagań prawnych
 • Prowadzenia złożonych projektów remontowych

Metodyka Industrial Project Management to szczegółowa identyfikacja 5 faz projektów przemysłowych wraz z dziesiątkami dobrych praktyk zaczerpniętych z setek projektów przemysłowych. Poznaj doświadczenia innych, wymień się doświadczeniami, ulepsz procesy zarządzania projektami w swojej organizacji:

 • praktyka: metodyka oparta o doświadczenia z wielu projektów przemysłowych
 • orientacja przemysłowa: jedyny pakiet metodyczny dostosowany wprost dla przemysłu
 • oszczędność czasu: istne kompendium wiedzy i narzędzi w jednym miejscu

W trakcie szkolenia eksperci PRIMEBERG w sposób przyjazny przekażą  bardzo praktyczny pakiet wiedzy i narzędzi, m. inn.:

 • wyjaśnimy, jak praktycznie podejść do zarządzania projektami i portfelami projektów
 • omówimy najistotniejsze kwestie począwszy fazy zgłaszania inicjatyw, poprzez przygotowania projektu i definiowanie jego produktów, aż po realizację i zamknięcie projektu
 • poruszymy kwestię wyboru i zarządzania dostawcami w poszczególnych fazach projektu
 • przedstawimy unikatowy, wypracowany przez PRIMEBERG w ramach IPM sposób podejścia do przygotowania oraz realizacji odbiorów i rozruchów technicznych i operacyjnych
 • zaprezentujemy wzory dokumentacji i narzędzi projektowych
 • przedstawimy rekomendacje interaktywnych narzędzi usprawniających współpracę.

W trakcie wielu praktycznych warsztatów przećwiczycie Państwo umiejętności zdobyte podczas szkolenia.

Najbliższe szkolenia:

Zarządzanie projektami przemysłowymi w oparciu o praktyczną metodykę industrial project management (IPM) – Szkolenie on-line

Certyfikacja Project Managerów

Chcesz sprawdzić, czy stosujesz dobre praktyki w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi? – dołącz do programu certyfikacji PRIMEBERG w zakresie Industrial Project Management!

IPM1 – Project Team Member

– Ukończenie szkolenia podstawowego IPM realizowanego przez PRIMEBERG

– Udział w co najmniej jednym projekcie przemysłowym w roli stałego członka zespołu projektowego lub kierownika projektu

IPM2 – Project Manager

– Ukończenie szkolenia zaawansowanego IPM realizowanego przez PRIMEBERG

– Udział w co najmniej jednym projekcie przemysłowym w roli kierownika projektu

– Zdany egzamin IPM2

IPM3 – Project Expert

– Ukończenie szkolenia zaawansowanego IPM realizowanego przez PRIMEBERG

– Udział w roli kierownika projektu w co najmniej 3 projektach przemysłowych

– Przeprowadzone co najmniej jedno szkolenie podstawowe IPM

– Zdany egzamin IPM3