Zarządzanie projektami przemysłowymi w oparciu o praktyczną metodykę industrial project management (IPM)

Szkolenie on-line

Praktyczne metody zarządzania projektami przemysłowymi!

Szkolenie „Zarządzanie projektami przemysłowymi w oparciu o praktyczną metodykę Industrial Project Management (IPM) zostało przygotowane z myślą o:

 • Dyrektorach Operacyjnych
 • Dyrektorach Technicznych
 • Szefach Działów Inwestycji
 • Kierownikach Działów Technicznych/UR
 • Kierownikach Produkcji
 • Kierownikach i Liderach Projektów
 • Osobach prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia projektów przemysłowych

Szkolenie on-line trwa 2,5 h i porusza najważniejsze zagadnienia Industrial Project Management (IPM), praktycznej metodyki zarządzania projektami.

Odpowiednia analiza zgłoszonych inicjatyw projektowych wraz z ich produktami pozwala wybrać te projekty, które przyniosą największe profity dla firmy. Dobór zespołu projektowego, jasny podział odpowiedzialności oraz metody zarządzania ryzykiem ograniczają prawdopodobieństwo niepowodzenia i stres. Kompletne narzędzia służące do nadzoru procesów, procedur odbiorowych oraz raportowania zapewniają osiągnięcie produktów projektu w wymaganej jakości, czasie i budżecie.

TERMINY SZKOLENIA

Aktualne terminy szkolenia:

25 listopada 2020

O SZKOLENIU

Program szkolenia

 1. Dobre praktyki zgłaszania i analizy inicjatyw projektowych
 2. Cele najkorzystniejsze dla biznesu i kompletność oczekiwanych produktów
 3. Ustalona odpowiedzialność za projekt oraz dobrze dobrany i zmotywowany zespół projektowy
 4. Plan projektu i jasno zdefiniowane kroki w projekcie
 5. Zasady definiowania specyfikacji z uwzględnieniem całego kosztu cyklu życia
 6. Klarowne i intuicyjne metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem projektu
 7. Nowatorskie metody nadzoru procesów wykonawczych w projekcie, przygotowanie organizacji na produkty projektu
 8. Zaawansowana procedura odbiorowa umożliwiająca wykrycie niezgodności na wczesnym etapie odbiorów
 9. Narzędzia raportowania i monitorowania projektu, zarządzanie wartością wytworzoną (EVM)
 10. Standardy przygotowania i przekazania produktów projektu do operacji, korzystne warunki wsparcia po realizacji projektu.

Prowadzący

Dariusz Weber – Dyrektor zarządzający, Senior Project Manager

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w przemyśle. Zarządzał spółkami z branży produkcyjnej i usługowej, piastując stanowiska takie jak: Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Ekspert w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi, współtwórca metodyki Industrial Project Management. Koordynował wiele projektów i usług o charakterze technicznym realizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Rumunii. Kompetencje w zakresie zarządzania technicznego potwierdził uzyskaniem certyfikatu EMMP (European Maintenance Management Professional). Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Studiów MBA. Praktyk – wykładowca MBA i Akademii Zarządzania Technicznego.

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi 210 PLN netto/osoba.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy koszt udziału każdej kolejnej osoby wynosi 100 PLN netto.

W celu uzyskania informacji na temat pozostałych szkoleń otwartych i zamkniętych realizowanych przez PRIMEBERG Engineering Sp. z o.o., zapraszamy do kontaktu: Tel. +48 570 82 66 00, E-mail: info@primeberg.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Lista zgłaszanych pracowników (Imię i Nazwisko, Stanowisko, e-mail, telefon):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRIMEBERG Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, REGON: 369594226, NIP: 5252741572, KRS0000721333, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy zawartej poprzez akceptację regulaminu świadczenia Szkolenia oraz uzasadniony interes administratora polegający na realizacji aktywności edukacyjnej.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie będą one również wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres info@primeberg.com